דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 

 

הסבר כללי על תיאום מס

 

תיאום מס הכנסה   נערך בעיקר לשכירים או לנישומים שאין להם הכנסות קבועות  וזכאים לקבל הכנסות מסוימות החייבות במס הכנסה .

מטרת תיאום מס הכנסה

תשלום מס מוקטן מהכנסה נוספת שיש לנישום או קבלת הקלה ממס הכנסה בשל הטבות מס המגיעות לשכיר שהוא לדוגמא עולה חדש או חייל משוחרר או שכיר שתרם תרומות .

 

אם לא יערך תיאום מס הכנסה -?

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה יש לנכות מס מירבי מההכנסה הנוספת –כלומר ניכוי מס הכנסה בשיעור 50% -(שיעור מס הכנסה בשנת 2014

ה

 

הנישומים שצריכים לעשות תיאום מס או שכדאי להם :

 • שכירים המועסקים בשני מקומות עבודה ויותר
  מי שאינו שכיר
 • מי שלא עבדו בחלק מהשנה
 • מי שהחליפו מקומות עבודה במהלך שנת המס
 • נישום שהוא עולה חדש או תושב חוזר
 • נישום שהוא חייל משוחרר
 • נישום שתרם תרומות למוסדות מוכרים
 • נישום בעל תואר אקדמאי.
 • . קרובי משפחה של קטין נטול יכולת
 • . בני/ות זוג של בעלי הכנסה שנתית נמוכה
 • . חיילים משוחררים או בוגרי שירות לאומי
 • . נישומים שלא עבדו  בחלק משנת המס הנוכחית
 • . מסיימי לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע
 • משפחות חד-הוריות
 • מי שמשתתף  בכלכלת ילדיהם
 • . נשואים בשנית המשלמים מזונות לגרושתם
 • בעלי הכנסה נמוכה שיש להם רווח מריבית
 • גמלאים בעלי הכנסה מריביות
 • נכים שיש להם רווחים מריביות

האפשרויות לעריכת תיאום מס  הכנסה :

כיצד מבצעים תיאום מס

יש למלא טופס 116 ולצרף את המסמכים המתאימים

">הגשת בקשה מקוונת לתיאום ולהקלות במס

מסמכים שיש לצרף

תצלוםתלושי משכורת ו/או קצבה מכל מקומות העבודה

אישוריםעל תשלומים אחרים שקיבלתם כגון: שכר מרצים, שכר סופרים ושכר אמנים
אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכיוצא בזה.

אשור לגבי עולה חדש

תעודת שחרור  מצה"ל

אשורים על תרומות

 

הערה-  אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים שמסרתם, עליכם להודיע על כך למי שערך את התיאום או נתן את ההקלה במס

 

 

לחץ כאן לקבלת הסבר ממס הכנסה  לגבי תיאום מס הסברים לגבי ההקלות במס

הקלות במס הן שיעורי מס מופחתים שמעניק מס הכנסה כנקודות זיכוי או כזיכויים אישיים לאוכלוסיות הבאות
1. 
תושבי ישראל
2. 
עולים חדשים
3. 
תושבים חוזרים
4. 
נכים בעלי שיעור נכות של 100%
5. 
עיוורים
6. 
תורמים למוסדות ציבור מאושרים או להנצחת קרובי משפחה
7. 
קרובי משפחה של קטין נטול יכולת
8. 
בני/ות זוג של בעלי הכנסה שנתית נמוכה
9. 
חיילים משוחררים או בוגרי שירות לאומי
10. 
חסרי הכנסה בחלק משנת המס הנוכחית
11. 
מסיימי לימודים לתואר אקדמאי או לימודי מקצוע
12. 
משפחות חד-הוריות
13. 
משתתפים בכלכלת ילדיהם
14. 
נשואים בשנית המשלמים מזונות לגרושתם
15. 
תושבי קבע ביישוב מיוחד המזכה בהנחה
16. 
משלמי ביטוח חיים, ביטוח שארים או קופת גמל קצבה

אם לא עורכים תיאום מס, ינוכה מההכנסה הנוספת מס מרבי בשיעור של 50% (נכון לשנת 2014)

טופס 116 הוא טופס בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה במס הכנסה בטופס מצויין שבהסכמת העובד והמעביד ניתן לערוך תיאום מס באמצעות טופס 101/130 למעט במקרים מסויים .כגון כאשר המצב המשפחתי הוא פרוד תיאום המס ייעשה רק על ידי פקיד השומה .

.להלן הסברים לגבי הקלות המס בהתאם לסדר הופעתם בטופס 116

1 .עולה חדש

עולים חדשים זכאים להקלה במס על פי החוק, במשך שלוש שנים וחצי מיום עלייתם ארצה, על פי החישוב הבא:
בשנה וחצי הראשונות לעלייה לישראל - שלוש נקודות זיכוי
בשנה לאחר מכן – שתי נקודות זיכוי
בשנה האחרונה – נקודת זיכוי

יש לצרף תעודת עולה

 

 1. נקודות אלה לא זכאי מי שהיה בעבר אזרח ישראלי, אך אזרחותו התבטלה על פי סעיף 10 (ד) לחוק האזרחות, תשי"ב - 1952.
 2.  
 3. מי שנכנס לישראל כעולה, ולאחר מכן יצא את הארץ למשך תקופה של שישה חודשים לפחות ולא יותר משלוש שנים, לא תובא - לפי בקשתו - תקופת היעדרות זאת מן הארץ במניין 42 החודשים.(115)
 4.  
 5. מי שעזב את ישראל כקטין וחזר אליה כעבור תקופה של חמש שנים לפחות, יראו אותו כעולה.
 6.  
 7. במניין 42 חודשים לא תובא בחשבון תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד ללימודים על-תיכוניים(116), על פי בקשת העולה.

 

לחץ כאן לפרטים נוספים

 

2. תושב חוזר

תושב חוזר זכאי להקלה במס על פי החוק, במשך שלוש שנים וחצי מיום עלייתם ארצה, על פי החישוב הבא:

א.      נקודת זיכוי חודשית במהלך 18 החודשים הראשונים. שווי ההטבה החודשית (3 נקודת

זיכוי חודשיות ) – 654 ₪

.ב         1/6 נקודת זיכוי חודשית במהלך 12 החודשים הבאים. שווי ההטבה החודשית ( 2 נקודת

זיכוי חודשיות ) עומד על 418 (, ₪ נכון לשנת המס 2014 ).

.ג          נקודת זיכוי אחת חודשית במהלך 12 החודשים הבאים . שווי ההטבה החודשית (1/12 נקודת

זיכוי) עומד על 218 (, ₪ נכון לשנת המס 2014).

הערות

חובה לצרף אישור ממשרד הקליטה (תעודת ״תושב חוזר״ מעל 6 שנים) או טופס הצהרה

יש לציין את התקופה בה לא היתה לתושב חוזר הכנסה בישראל מתחילת שנת המס הנוכחית עד ל .....

לחץ כאן לפרטים נוספים

3. נכה 100% או עיוור

נכה 100% או עיוור זכאי לפטור ממס הכנסה על הכנסותיו .

הפטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית הוא עד לסך 614,400 ₪

הפטור ממס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הוא עד לסך 73,680 ₪

מי שברשותו אשור ממשרד הבטחון ,משרד האוצר או תעודת עיוור שהוצאה אחרי 1 בינואר 1994 יפנה למעבידו על גבי טופס 101 או 130 כלומר הוא אינו חייב לערוך תיאום מס ואינו חייב באשור מס הכנסה

 

סעיף 9(5) לפקודה קובע כי עיוור או נכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% בתנאים המנויים בחוק, זכאי לקבל פטור מתשלום מס הכנסה על הכנסתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.

 

נכים הזכאים  באופן אוטומטי לפטור ממס כנכה  לפי סעיף 9 (5) לפקודה 

 

נכים, אשר שיעור נכותם נקבע על פי אחד מהחוקים הבאים זכאים באופן אוטומטי לפטור ממס מכוח אותה קביעה, ואין להפנותם לוועדה רפואית הקובעת לעניין מס הכנסה את נכותם.:

 

 •  פרקים ג', ו'2 ו-ט'2 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ״ח-1968,
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט-1959 (נוסח משולב),
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש״ל-1970,
 • חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי״ז-1957,
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי״ד-1954
 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ״ד-1994,

 

נכים הנדרשים להגיש בקשה לפטור ממס כנכה לפי סעיף 9 (5) לפקודה  

 

 נכים, ששיעור נכותם נקבע שלא בהתאם לחוקים האמורים, נדרשים למלא טופס בקשה לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה (להלן: ״בקשה לקבלת פטור״) ופקיד השומה מפנה אותם לוועדה רפואית הנערכת ע״י המוסד לביטוח לאומי כדי שזו תקבע את שיעור נכותם.

 

לחץ כאן לפרטים נוספים

תרומות

תרומה למוסדות ציבור מאושרים מזכה את התורם בזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% .

יחיד שתרם בשנת מס סכום העולה 190 ש"ח , יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור 35% .מסכום התרומות

בעריכת תאום מס יש לצרף את הקבלות על התרומות שבהם מצויין שהתרומה היא למוסד מוכר לצורכי מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה          

הערה - יש לצרף קבלות מקוריות ולסכם את סכום התרומות המוכרות .

לקבלת רשימת המוסדות המוכרים לצורכי מס לחץ כאן

לחץ כאן לפרטים נוספים


5. הוצאות בשל להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה

בשל הוצאות להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה ניתן זיכוי ממס הכנסה על 30% מסכומי התרומה להנצחת זכרו של חייל או נפגע פעולות איבה שהוא בן משפחה.

בן משפחה לזיכוי זה:בן הזוג, בן, אח, הורה, נכד, חתן, גיס. יש לרשום כאן את הסכומים עפ"י אישורים מתאימים.

.

בבבקשה לתיאום מס הכנסה יש לציין את סוג הקירבה ואת סכום התרומה/ההוצאה  

יש לצרף קבלות מקוריות.

לחץ כאן לפרטים נוספים

6- נטול יכולת

עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).
בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א'( בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת).
בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.
בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116 א', אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה.
מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות 169,000 בשנת המס 2014 ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות בשנת המס 2014 על 270,000 .

העובד לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.
אין באמור לעיל כדי להגביל את סמכות פקיד השומה לבקש מסמכים נוספים במידת הצורך.

לחץ כאן לפרטים נוספים

יש לצרף טופסי 127 ו - 116א ואישורים המתאימים

7- הורה במשפחה חד הורית

ימולא רק ע״י הורה חד הורית החי בנפרד ומבקש נקודות זיכוי עבור ילדיו, הנמצאים בחזקתו והוא מקבל בגינם קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.

הערה - יש לציין אם החד הורי מנהל/ת משק בית עם יחיד/ה אחר/ת

לחץ כאן לפרטים נוספים

8. נקודות זיכוי בשל ילדים ובשל ילדים עד גיל 5

נשוי או חד הורי (גבר או אשה ) שילדיהם בחזקתם כלומר המקבלים קצבת ילדים מהביטוח לאומי זכאים לנקדות זיכוי עבור הילדים ובנוסף נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5

החל מה-1.1.2012 גם אמהות נהנות מנקודת זיכוי נוספת בעד כל ילד, משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים זאת, מעבר לנקודות הזיכוי הרגילות להן הן זכאיות בגין כל ילד)

מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/ אישה) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו.

לחץ כאן לפרטים נוספים

9. ילדים פעוטים

החל משנת המס 2012מוענקות נקודות זיכוי לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס.
נקודות הזיכוי ניתנות לכל האבות לילדים (למעט אלה הזכאים לנקודות זיכוי בשל העובדה שהם חיים בנפרד והילדים בחזקתם שאז תהיה זכאית האם) וכן לכל הורה שבן זוגו נפטר או שילדו רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

כלומר ההטבה ניתנת לאבות או אמהות שהילדים אינם בחזקתם –כלומר לא מגיע להם נקודות זיכוי לפי סעיף 8 לעיל

לחץ כאן לפרטים נוספים

נקודות הזיכוי יינתנו באופן הבא:

נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שנים.

שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

לחץ כאן לפרטים נוספים

10- הורה יחיד

הורה יחיד –מוגדר בפקודת מס הכנסה - הורה במשפחה חד הורית שהיה לו ילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ושההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני.

הורה יחיד לילדים שבחזקתו, זכאי להקלות במס הכנסה

הזכאות לנקודות זיכוי עבור הילדים היא רק ע״י מי שדווח כחד-הורי.

יש לציין את גיל הילדים בשנת המס כדלקמן :

מספר הילדים נולדו בשנת המס

מספר הילדים שגילם 1-2

     מספר הילדים שגילם 3

     מספר הילדים שגילם 4-5

    מספר הילדים שגילם 6-17

     מספר הילדים שגילם 18

-

לחץ כאן לפרטים נוספים – מספר נקודות הזיכוי-

12 גרוש המשלם מזונות עבור הילדים אף אם הוא אינו נשוי בשנית

גרוש המשלם מזונות עבור הילדים (אף אם הוא אינו נשוי בשנית ) זכאי להקלות במס וזאת בנוסף לנקדות זיכוי עבור ילדים פעוטים

לחץ כאן לפרטים נוספים – מספר נקודות הזיכוי

הערה – יש לצרף העתק מפסק הדין המחייב את הגרוש בתשלום מזונות

12 גרוש הנשוי בשנית ומשלם מזונות עבור בת(בן) הזוג לשעבר

גרוש הנשוי בשנית ומשלם מזונות לבת(בן) הזוג לשעבר ( הכוונה תשלום מזונות לבת הזוג ולא עבור הילדים ) זכאי לנקודת זיכוי אחת בשל תשלום המזונות

בנוסף מגיע לגרוש נקודות זיכוי עבור ילדיו שבחזקתו או עבור ילדים פעוטים שאינם בחזקתו

הערה – יש לצרף העתק מפסק הדין המחייב את הגרוש בתשלום מזונות

לחץ כאן לפרטים נוספים –

13 לבן /בת הזוג אין הכנסות או שהיא בעל/ת הכנסה שנתית נמוכה (רק אם אחד מבני הזוג הוא יחיד מוטב )

כאשר לבן/בת הזוג אין הכנסות או שיש הכנסות נמוכות מגיע נקודת זיכוי רק ליחיד מוטב המוגדר בחוק - יחיד שהגיע לגיל פרישה או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או שהוא או בן זוגו נכה או עיוור לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה

14 . חייל משוחרר / שירות בשירות לאומי

חייל משוחרר זכאי להקלה במס מהכנסתו מיגיעה אישית , במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדירעל .פי החישוב הבא:

 • ·חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות זכאי לשתי נקודות זיכוי, ששווין 436 ש''ח ( נכון לינואר 2014 ).
 • חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית ל-2 נקודות זיכוי, ששווין 436 ש''ח (נכון לינואר 2014 ) ).
 • לחודש חייל ששירת פחות מ 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת ששווין 218 ש''ח ( נכון לינואר 2014 ) ).
 • חיילת ששירתה פחות מ 22 חודשים מלאים לפחות זכאית לנקודת זיכוי אחת ת זיכוי, ששווין 436 ש''ח (נכון לינואר 2014 ) ).

בטופס תיאום מס על החייל/ת משוחרר/ת לציין את תקופת השרות- שרתתי בשירות לאומי. תאריך תחילת השירות    תאריך   סיום                                                                                                                    השירות

024 מצורף צילום תעודת שחרור/סיום שירות.

יש לציין שהמעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות.
לשם כך יהיה על החייל המשוחרר להגיש למעביד הצהרה על גבי טופס 101/130 (''כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס

לפרטים נוספים לחץ כאן .

15 . עבודה בחלק משנת המס בלבד

עבודה בחלק מהשנה יותר נכון - חוסר עבודה בחלק משנת המס מקנה לעובד מעין הטבת מס בתקופת העבודה זאת מאחר שחישוב המס הוא שנתי .

בהתאם לכך יש לציין בטופס 116 בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה במס הכנסה

פרטים לגבי הכנסות אחרות אם היו כגון הכנסות מביטוח לאומי –דמי לידה ,דמי אבטלה , דמי שמירת הריון ,

יש למלא טופס 118

16. תושב קבוע בישוב מיוחד באזור פיתוח

תושב קבוע בישוב מיוחד באזור פיתוח שהוא ובני משפחתו ממדרגה ראשונה מתגוררים בישוב באיזור פיתוח זכאים להקלות מס זאת בתנאי שאין להם מרכז חיים נוסף בישוב אחר .

הערה – יש למלא אישור של הרשות ביישוב בטופס 1312א

רשימת הישובים הזכאים להקלות מס נמצאות בחוברת הניכויים של מס הכנסה .

17. תואר אקדמאי או סיום לימודי מקצוע בשנת 2014

לפי הוראות החוק כיום  ניתנות נקודות זיכוי למסיימי לימודיים אקדמאיים או לימודי מקצוע שהם תושבי ישראל בשנים שלאחר סיום הלימודים כדלקמן :

 נקודת זיכוי אחת למסיימי תואר ראשון  או לימודי מקצוע לתקופה השווה למספר שנות הלימוד לתואר, אך לא יותר מ- 3 שנים.,

למסיימי תואר שני כמספר שנות הלימוד לתואר, אך לא יותר משנתיים.,

למסיימי תואר שלישי או רפואה  זכאות לנקודת זיכוי אחת בשלוש שנות מס ראשונות שלאחר סיום לימודיו

למסיימי לימודים במסלול ישיר ללימודי תואר שלישי ניתן כיום נקודות זיכוי כאמור לעיל לגבי תואר ראשון , ומשנת המס שלאחר סיום הלימודים לתואר שלישי תינתן מחצית נקודת זיכוי למשך שנתיים החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שלישי.

 לפרטים נוספים לחץ כאן